U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Vergoedingen

Interpretatie van onder meer de CVZ standpunten door de verzekeraars komt lang niet altijd overeen met de interpretatie van de NVA/Sectie Pijngeneeskunde. Daarbij voeren zorgverzekeraars geen uniform beleid. Om deze redenen hebben wij met Zorgverzekeraars Nederland afspraken gemaakt over de aanspraken en declaraties van injectie- en denervatietechnieken bij chronische (a)specifieke lage rugklachten. In de notitie is omschreven wat onder de huidige diagnosecodes in de pijngeneeskunde wordt verstaan, en welke zorgactiviteiten aan welke diagnoses gekoppeld kunnen worden. Registreer en declareer conform deze instructie, zodat u geen problemen krijgt achteraf! Vragen kunt u stellen via dbcpijngeneeskunde@anesthesiologie.nl. Bijlage notitie in excel


januari 2018

Het sectiebestuur ontvangt signalen van zorgverzekeraars dat de code 030555 gebruikt wordt voor een proefblokkade bij dbc code 071. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling; deze code is niet toegestaan bij deze dbc. Hiervoor dient de code 030540 gebruikt te worden.


Let op: wijzigingen per 1 januari 2014:

- 072 wordt 075= (sub)acuut neurogeen lage rugklachten/radiciculaire pijn
- 074 wordt 076= Chronisch neurogeen lage rugklachten (meestal neurogene claudicatio)
- zorgactiviteit 30552 (facetdenervatie) niet in 076. Alleen in 071


Let op per 1 januari 2016: is de Mint studie ten einde. Voor de status van de voorwaardelijke toelating, zie onder.

Voorwaardelijke toelating injectie- en denervatietechnieken bij chronische aspecifieke lage rugklachten

 • 2006: CVZ standpunt injectie- en denervatietechnieken bij chronische aspecifieke lage rugklachten
  Sinds CVZ in 2006 haar standpunt betreffende injectie- en denervatietechnieken toegepast bij chronische aspecifieke lage rugklachten heeft uitgebracht behoren deze niet tot de te verzekeren prestaties Zvw. In de periode 2006-2011 hadden deze verrichtingen de oranje status, zijnde een DBC waarvoor een beperkte aanspraak op de Zorgverzekeringswet bestaat. Zorgverzekeraars konden hierdoor zelf besluiten verrichtingen al dan niet te vergoeden.
 • 2012: Voorwaardelijke toelating
  Per 1-1-2012 hebben de verrichtingen een rode status gekregen, ondanks aanwezige evidentie (Van Zundert e.a. (2009) Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding gebaseerd op klinische diagnosen). Hierop bestaat 1 uitzondering: de Minister van VWS heeft de denervatiebehandelingen van chronische lage rugklachten zoals beschreven in het onderzoeksprotocol van de Mint studie tot 1 januari 2016 voorwaardelijk toegelaten tot het pakket. De zorg die voorwaardelijk is toegelaten tot het verzekerde pakket is als volgt omschreven: behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten met toepassing van radiofrequente denervatie, indien de indicatie en de behandeling van de verzekerde overeenkomstig de voorwaarden die zijn opgenomen in het onderzoeksvoorstel.
 • 2014: Beperking voorwaardelijke toelating
  Met ingang van 1 januari 2014 (publicatie van 17 juli jl. in de Staatscourant) is de voorwaardelijke toelating echter beperkt: de zorg wordt enkel vergoed, indien de verzekerde deelneemt aan het onderzoek dat door ZonMw wordt gefinancierd. Voor patiënten die vóór 1 januari 2014 al onder behandeling waren, geldt een overgangsregeling.
 • 2015:
  De beperking van de voorwaardelijke toelating zoals ingevoerd per 2014, ‘indien de verzekerde deelneemt aan het onderzoek’ brengt met zich mee dat geïncludeerde patiënten in de MINT studie behandelingen vergoed krijgen binnen 1 jaar na inclusie, en niet meer daarna. Daarnaast worden de behandelingen vergoed bij nieuwe patiënten in de MINT tot 31-12-2015. De RCT’s van de mint studie zijn inmiddels afgerond, dus voorafgaande geldt voor het observationele deel van de mint studie in de aan het onderzoek deelnemende centra.
  Meerdere zorgverzekeraars hebben inmiddels toegezegd behandelingen ook te vergoeden voor verzekerden die vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 al onder behandeling waren, en verzekerden die in 2014 of later zijn gestart als de behandeling plaatsvindt in de Mint centra. Voor specificatie zie de brieven van CZ en Menzis. Dit geldt tevens voor Achmea.  Voor patiënten die verzekerd zijn bij andere zorgverzekeraars, hebben wij opnieuw een voorbeeldbrief opgesteld, waarmee patiënten bij hun verzekeraar een aanvraag tot machtiging kunnen indienen.
  In september 2015 zijn de resultaten van de Mint studie aan ZonMw en het Zorginstituut Nederland aangeboden. Dit omvat de resultaten op basis van effectiviteit van de 3 RCT’s, plus een update van de systematische review.
 • 2016:
  Op 15 december 2015 is het definitieve rapport “Anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken (radiofrequente denervatie) bij chronische aspecifieke lage rugklachten” van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) verschenen. Samenvattend:
  - Vanaf 1 januari 2016 is de voorwaardelijke toelating ten einde en behoort de behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten met toepassing van de anesthesiologische pijnbestrijdingstechniek radiofrequente denervatie voor zover het betreft de behandeling van facetpijn, pijn gerelateerd aan het sacroiliacale gewricht, discogene pijn of pijn berustend op een mengbeeld van facetpijn, discogene pijn en sacroiliacale pijn niet tot het te verzekeren basispakket van de Zvw. ZN heeft aangegeven dat de behandeling vanaf 1 januari 2016 ook niet langer is opgenomen in de zorgverzekeringen (polissen basisverzekering) die zorgverzekeraars en verzekerden met elkaar hebben gesloten.
  - Voor lopende behandeltrajecten betreffende patiënten die eind 2015 in behandeling zijn bij de medisch specialist, geldt tot 1 juli 2016 een ten laste van de basisverzekering te brengen afbouwtraject. Dit betekent dat:
  * alleen een eerstvolgende vervolgafspraak in 2016 voor vergoeding in aanmerking komt. Dit consult dient ter informatie van de patiënt en voor het bespreken van eventuele alternatieven
  * zij – afhankelijk van hun pijnklachten - nog eenmalig met RF-denervatie kunnen worden behandeld.

  Als anesthesioloog-pijnspecialisten kunnen we op dit moment daarom niet anders dan:

  • Bestaande patiënten: bovenstaand afbouwtraject volgen (tot 1 juli 2016)
  • Nieuwe patiënten: conservatief behandelen. 

  Zoals bekend zijn wij het absoluut oneens met de uitspraak van het ZiNL, zowel inhoudelijk als vanwege procedurele fouten. Dit hebben wij eerder kenbaar gemaakt (reacties NVA/NVvR en hoogleraren en de Dutch Spine Society). Op dit moment zijn we in gesprek met ZiNL. De nieuwste informatie ontvangt u altijd direct via de nieuwsbrief van de Sectie Pijngeneeskunde.

  FAQ:

  Worden verrichtingen zoals facetblokkades en wortelbehandelingen wel vergoed indien deze plaats vinden onder een andere DBC code dan de 071?

  Moeten we bij aspirant neuromodulatie patiënten de behandelingen die nu mogelijk niet meer vergoed worden maar die volgens protocol ven de Vereniging voor Neuromodulatie Nederland wel gedaan moeten worden wel of niet meer uitvoeren?

  Bij SI blokkade volgens Mint kom je bij gebruik van < 30595- Radiofrequente behandeling SI gewricht > op < Pijnbestrijding zwaar> ,of moeten we < 30552-percutane facetdenervatie(…) lumbosacraal> gebruiken, waardoor we op uitkomen?

  Intra articulaire injectie SI mag überhaupt niet meer of is dat code ?

  Stand van zaken rond epiduraal, mag wel onder 75 of 76? (niet onder 071)

  Chronisch degeneratief wervelkolom (patienten van 80 +) 076?

  Epiduraal bij multitrauma (fladderthorax) ondersteunend of eigen DOT?

  Kan men COTG code 030547 declareren bij 071?

  Pijnbestrijding Licht (990089010) op bladzijde 7: De tekst suggereert dat dubbelzijdigheid separaat gedeclareerd mag worden. Is het standpunt niet dat dubbelzijdigheid valt binnen dezelfde zorgvraag?

  Welke code moet gehanteerd worden voor een transforaminaal epiduraal?

  Is het juist dat een conservatieve behandeling in een 071 (bijvoorbeeld TENS) niet meer wordt vergoed?

  Pijn met radiculaire component langer bestaand dan 12 weken > altijd een 076 en dus geen 075?

  Zijn prognostische blokkades onderdeel van de behandeling bij 030555 en 030556?

  Epidurale injecties (transforaminaal of interlaminair) zijn in 075 en 076 alleen nog te declareren met de zorgactiviteit: 030547 of 030560?

  Hoe kan er onder diagnosecode 075 worden gesproken van een looptijd van 1 jaar. Immers na 12 weken is het toch per definitie een andere diagnosecode geworden, namelijk 076?

  Hoe kan een midline epiduraal enkel- of dubbelzijdig zijn?

  Bij welke epidurale toediening moet de code 030564 worden gebruikt?

  Wanneer gaat de notitie in en worden wij geacht volgens deze lijn te declareren?

  De conclusie op pagina 1 van de gezamenlijke notitie suggereert dat Pijnbestrijding middel alleen in kader van de MINT studie uitgevoerd kan worden, klopt dat?

  Hoe kunnen nucleoplastien voor radiculaire pijn worden gedeclareerd?

  Wanneer mag postoperatief een icc gedeclareerd worden voor postoperatieve pijn?

  Vragen kunt u mailen aan dbcpijngeneeskunde@anesthesiologie.nl