U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Beroepskader organisatie van een afdeling Anesthesiologie (2004)

Beleidsplan/jaarverslag

 1. Een afdeling Anesthesiologie stelt elke tenminste vijf jaar een beleidsplan op. In dit beleidsplan wordt een visie geformuleerd op de ontwikkelingen van de afdeling en de rol van de anesthesiologie in het ziekenhuis. Zo veel mogelijk wordt daarbij rekening gehouden met het beleidsplan van de medische staf en het ziekenhuis. In het beleidsplan worden concrete doelstellingen geformuleerd en wordt een plan van aanpak gepresenteerd om deze doelstellingen te realiseren.
 2. De mate waarin het nagestreefde beleid gestalte heeft gekregen, wordt in een jaarverslag weergegeven. Dit jaarverslag bevat de volgende elementen:
 • personele bezetting van de afdeling
 • productiecijfers
 • bij- en nascholing
 • personele en organisatorische aspecten
 • patiëntgebonden ontwikkelingen
 • niet-patiëntgebonden activiteiten
 • apparatuurbeleid
 • toetsing van de voortgang van het beleidsplan

Afdelingsvergaderingen
De uitwerking van een beleidsplan en de bewaking van de voortgang hiervan vereisen dat ten minste eens per kwartaal binnen de afdeling Anesthesiologie goed voorbereide, geagendeerde overlegvergaderingen worden georganiseerd. In deze vergaderingen, waaraan als regel alle anesthesiologen deelnemen, worden ook eventuele problemen in de praktijkuitoefening besproken. Van alle vergaderingen wordt ten minste een besluitenlijst bijgehouden en een actielijst opgemaakt.

Commissies
In een ziekenhuis neemt de afdeling Anesthesiologie actief deel aan overlegstructuren die relevant zijn voor de anesthesiologische patiëntenzorg. De afdeling is ook vertegenwoordigd in voor haar relevante commissies van ziekenhuis en medische staf.

Aanspreekpunt
Voor zover daar niet anders in is voorzien, benoemt elke afdeling Anesthesiologie een coördinator voor de externe contacten.

Overleg met medewerkers
Een vertegenwoordiging van de afdeling Anesthesiologie heeft ten minste eenmaal per kwartaal een gestructureerd overleg met de anesthesiemedewerkers, het personeel van de verkoeverafdeling en - indien van toepassing - de IC-verpleegkundigen over de uitvoering van het beleid en operationele zaken.

Operatieprogramma

 1. Het operatieprogramma wordt opgesteld op basis van de verwachte duur en complexiteit van de ingrepen, de leeftijd en gezondheidstoestand van de patiënt en de beschikbare mankracht en ruimte. Een en ander dient te geschieden in goed overleg tussen operateur, anesthesioloog en de leiding van de anesthesie- en OK-medewerkers.
 2. Bij onverwacht uitvallen van anesthesioloog, anesthesiemedewerker, verkoever- en/of intensive care-capaciteit of apparatuur wordt het operatieprogramma aangepast, en wel zodanig dat een zelfde mate van veiligheid voor de patiënt kan worden gegarandeerd als onder normale omstandigheden.

Werkbelasting
De werkbelasting van anesthesiologen dient in overeenstemming te zijn met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Het verdient aanbeveling, dat een anesthesioloog die binnen een etmaal gedurende meer dan zestien uur aaneengesloten klinische werkzaamheden heeft verricht, na voltooiing van de laatste werkzaamheden een rustperiode van tenminste acht uur aanhoudt.

Oudere anesthesioloog
Elke maatschap/vakgroep voert een actief beleid ten opzichte van de "oudere" anesthesioloog. Men kan hierbij denken aan vrijstelling van diensten, extra vrije dagen etc. In dit kader verdient het aanbeveling om variatie in leeftijdsopbouw na te streven.

Centralisatie
Uit oogpunt van veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid dient anesthesiologische zorgverlening binnen een ziekenhuis zoveel mogelijk gecentraliseerd plaats te vinden.

Formatie
De formatie van een afdeling Anesthesiologie is van een zodanige omvang dat 24 uur per etmaal een anesthesioloog beschikbaar is en dat als regel vakanties en kortdurende ziekte binnen deze formatie kunnen worden opgevangen. Incidenteel kunnen tijdelijk op de afdeling werkzame anesthesiologen (waarnemers) worden ingezet.

In het buitenland opgeleide anesthesiologen zonder MSRC-registratie
Voor in het buitenland opgeleide artsen gelden de voorwaarden conform besluit CCMS no. 9-2000: "Inschrijving in een medisch specialistenregister van in het buitenland opgeleide medisch specialisten". De niet MSRC-geregistreerde specialist wordt slechts voor een beperkte periode (3 maanden) toegestaan werkzaamheden uit te oefenen. Een langere periode is slechts toegestaan onder voorwaarde dat een beoordelingsstage is aangevraagd en toegekend. Een geregistreerd anesthesioloog draagt de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden binnen de vakgroep of maatschap van de niet-geregistreerde collega.

Waarneming
Bij inzet van tijdelijk werkzame anesthesiologen moet de kwaliteit van de praktijkuitoefening gehandhaafd blijven. Anesthesiologen/waarnemers moeten adequaat kunnen communiceren met patiënten en het operatieteam en bekend zijn met de lokale praktijkuitoefening.

PDF-bestand Beroepskader Organisatie van een afdeling Anesthesiologie