U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Kwaliteitsvisitatie

Wijziging kosten kwaliteitsvisitaties niet leden

 Per 1 januari 2017 wordt een toeslag gerekend  voor anesthesiologen die deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie  en geen lid zijn van de NVA.

Waarom?

Eind 2015 stopte de subsidie voor kwaliteitsvisitaties aan wetenschappelijke verenigingen. Sindsdien brengt de NVA alle kosten van een kwaliteitsvisitatie ten laste van de te visiteren maatschap/vakgroep. De prijs van een kwaliteitsvisitatie is gebaseerd op de directe kosten van de visitatie. Kosten voor  de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid, verenigingsstandpunten, richtlijnen en toetsinstrumenten zijn in dat bedrag niet meegenomen omdat leden hieraan bijdragen via de jaarlijkse contributie.

Niet-leden dragen hier tot op heden niet aan bij. De ledenraad heeft daarom besloten (Ledenraad 29 november 2016) vanaf 1 januari 2017 een toeslag te rekenen voor te visiteren niet-leden à  € 500 ex btw. Het basistarief voor een kwaliteitsvisitatie blijft gelijk aan 2016, namelijk € 5.510 ex btw voor een hele dag.

 

PIJLER VAN HET KWALITEITSBELEID
Kwaliteitsvisitatie is één van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. In een cyclus van 5 jaar geven kwaliteitsvisitaties een compleet beeld van de kwaliteit van de anesthesiologische praktijkvoering bij vakgroepen en maatschappen. Met die gegevens stelt de NVA haar kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bij.

INSTRUMENT TOT VERBETERING
Kwaliteitsvisitatie is een vorm van intercollegiale toetsing gericht op het functioneren van een maatschap of vakgroep. De kwaliteitsvisitatie ondersteunt en stimuleert het kwaliteitsbeleid van een vakgroep of maatschap, dat gericht is op een continu proces van meten, verbeteren en zichtbaar maken. Elke anesthesioloog moet één keer in de vijf jaar deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie om zich te kunnen herregistreren. Deze eis is opgenomen in het zogenaamde kaderbesluit CCMS.

HET KWALITEITSVISITATIEMODEL
Het kwaliteitsvisitatiemodel is gericht op evaluatie van de inhoud van zorg(processen), heeft aandacht voor patiëntperspectief en professioneel functioneren van de vakgroep. In tegenstellig tot het vorige visitatiemodel wordt niet meer alleen getoetstop structuren en randvoorwaarden. De NVA beroepsnormen liggen ten grondslag aan het visitatiemodel. Deze kunt u bekijken en downloaden in het menu Kwaliteit en vervolgens Beroepsnormen.

VISITATIEREGLEMENT
De organisatie, inrichting en uitvoering van kwaliteitsvisitaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de zelfstandige Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) van de NVA. Het visitatiereglement kunt u hier downloaden. Het definitieve visitatierapport is eigendom van de maatschap, behoudens het recht van de CKV om de gegevens op te nemen in haar database, zodat geanonimiseerde uitspraken gedaan kunnen worden over de stand van zaken in Nederland.

AANVRAGEN KWALITEITSVISITATIE
Kwaliteitsvisitaties zijn bedoeld voor de beroepsgroep: alleen vakgroepen/maatschappen Anesthesiologie kunnen een visitatieaanvraag richten aan de Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV). Via onderstaande link kunt u een aanvraag indienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de CKV. Indien akkoord bevonden, wordt een ad hoc commissie samengesteld en deze commissie stelt in overleg met u de visitatiedatum vast. Het tarief van een kwaliteitsvisitatie in Nederland van een hele dag bedraagt € 5.510 excl. btw. Indien uw vakgroep/maatschap werkt in een kliniek in Nederland waar op een werkdag maximaal 2 OK’s/behandelruimtes tegelijk in gebruik zijn beslaat de kwaliteitsvisitatie een halve dag en bedragen de kosten € 4.390.

Aanvraagformulier kwaliteitsvisitatie

Algemeen > schematische_weergave_visitatieprocesWEB.jpg