U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

HET ANESTHESIEVERSLAG (2004)

Van elke anesthesie wordt een anesthesieverslag gemaakt. Het anesthesieverslag is de anesthesioloog tot steun bij het actuele anesthesiologische beleid en kan ook bij een eventuele volgende anesthesie waardevolle informatie bieden. In geval van complicaties of calamiteiten kan het verslag achteraf dienen ter reconstructie van de loop der gebeurtenissen.

Het anesthesieverslag is een essentieel onderdeel van het medisch dossier. In het verslag zijn alle aspecten van het anesthesiologische management vermeld, met inbegrip van het relevante pre- en postoperatieve beleid. De NVA adviseert in plaats van een hand geschreven verslag het gebruik van een semi-automatisch verslagleggingsysteem, dat de fysiologische parameters en andere relevante waarden automatisch overneemt van de anesthesieapparatuur.

De volgende informatie maakt in de regel deel uit van het anesthesieverslag:


Basale informatie

 1. de naam van de patiënt, patiëntnummer, geboortedatum, geslacht, lengte en gewicht;
 2. data van respectievelijk het preoperatief onderzoek en de anesthesie;
 3. de naam van de anesthesiolo(o)g(en) en de anesthesiemedewerker(s) en iedere wisseling van anesthesioloog of anesthesiemedewerker. In geval van een assistent in opleiding diens naam en de naam van de supervisor;
 4. de naam van de operateur of degene die de verrichting uitvoert;
 5. de geplande en de werkelijk uitgevoerde procedure.


Informatie voorafgaand aan de anesthesie

 1. gegevens uit het preoperatief onderzoek van de patiënt, inclusief de ASA-classificatie;
 2. relevante medische voorgeschiedenis van de patiënt;
 3. beoordeling van de luchtweg, het gebit en het al dan niet nuchter zijn;
 4. uitslagen relevant laboratorium onderzoek;
 5. de premedicatie, het tijdstip en de wijze waarop die is toegediend;
 6. weergave van het preoperatieve gesprek met de patiënt of diens vertegenwoordiger;
 7. verkregen toestemming.


Informatie over de anesthesie

 1. Medicatie: gegevens over de toegediende medicatie (ook die door de operateur) met beschrijving van eventuele ongebruikelijke reacties.
 2. Techniek: alle gegevens over de gebruikte anesthesietechniek met een beschrijving van eventueel opgetreden problemen.
 3. Tijd: het tijdstip van relevante momenten tijdens de anesthesie of de operatie, waarnemingen en interventies, met inbegrip van het toedienen van medicamenten.
 4. Luchtweg: De maat en het type van elke gebruikte kunstmatige luchtweg, beschrijving van eventueel opgetreden luchtweg problemen en de wijze waarop die werden opgelost.
 5. Beademing: eventuele methode van beademing, instellingen van beademingsmachine (frequentie, volume, druk).
 6. Vochtbeleid en intravasculaire toegang
 7. 6.1 Intraveneus infuus: Plaats en maat van de intraveneuze canule en de aard en het volume van de geïnfundeerde vloeistoffen.
 8. 6.2 Gegevens over centraalveneuze en arteriële toegang.
 9. Bloedverlies: een schatting van bloed- en vochtverlies.
 10. Ligging: De wijze waarop de patiënt tijdens de operatie is gepositioneerd en dat aandacht is besteed aan een veilige ligging.
 11. Bewaking: Welke bewakingsapparatuur is gebruikt. Regelmatig schriftelijk vastleggen van de aldus verkregen gegevens. Uitdraai van bewakingsapparatuur dient voorzien te zijn van de gegevens van de patiënt.
 12. Eventuele andere interventies


Informatie over de verkoeverperiode (tenzij elders vastgelegd)

 1. De hemodynamische, respiratoire en neurologische toestand en andere relevante informatie.
 2. Adviezen voor pijnbestrijding, vochtbeleid en zuurstoftherapie gedurende de eerste 24 uur postoperatief.
 3. Tijdens de verkoeverperiode opgetreden incidenten en complicaties en de wijze waarop die zijn behandeld.
 4. Post-anesthesiescore.