U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Visiedocumenten (PACU)

VISIEDOCUMENT PACU

Het bestuur van de NVA presenteert u het Visiedocument Post Anesthesia Care Unit (PACU). Het visiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met de belanghebbende partijen in het veld en beoogt het domein PACU te omschrijven, met de anesthesioloog als verantwoordelijke.

Het bestuur benadrukt dat de omschreven PACU nadrukkelijk niet is bedoeld voor de opvang van acute niet-chirurgische patiënten. Het is denkbaar dat in ziekenhuizen zonder IC wel een afdeling wordt opgezet die patiënten met acute problemen kan opvangen. Hier wordt nadrukkelijk bedoeld opvang, niet zorg.

De ledenraad heeft het document goedgekeurd in haar vergadering van 6 april 2011 vanuit de visie dat de PACU een belangrijk domein is van de anesthesiologie. Het document is geschreven vanuit kwalitatief oogpunt. Medio 2011 is gestart met een budget impactanalyse, waarmee wordt onderzocht hoeveel ziekenhuizen voordeel zouden hebben aan een PACU, welke kosten daarmee gemoeid zijn en hoe dit gefinancierd zou kunnen worden.

 

Post Anesthesia Care Unit

In 2011 is het visiedocument Post Anesthesia Care Unit vastgesteld door de NVA. Een Post Anesthesia care unit (PACU) biedt zorg tot 24 uur postoperatief aan postoperatieve patiënten. In vervolg op het visiedocument is onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van introductie van een PACU. Deze worden nu, met bijbehorend rekenmodel voor uw eigen situatie, aan u gepresenteerd.

 Doelgroep

  • Patiënten met perioperatief geïnduceerde bedreigde vitale functies waarbij snelle (in uren) verbetering zeer waarschijnlijk is; verwachting dat de patiënt binnen 24 uur de PACU kan verlaten en naar de verpleegafdeling kan.
    • Patiënten behoeven intensieve bewaking/behandeling, gericht op het handhaven en controlleren van vitale functies postoperatief
    • PACU is bedoeld voor patiënten die nu vroegtijdig retour geplaatst worden naar de verpleegafdelingen en intensieve monitoring nodig hebben.

Meerwaarde

De PACU bevordert doorstroom van patiënten in het operatieve proces en kan leiden tot een efficiëntere inzet van IC-bedden en optimalisatie van de ziekenhuislogistiek. De voordelen van een PACU gelden niet voor alle ziekenhuizen; er is een kritisch operatie volume nodig om een PACU rendabel te maken en 24 uur per dag open te zijn. Door de openstelling van een PACU is automatisch de reguliere verkoeverfunctie 24/7 aanwezig. Om deze keuze te ondersteunen is in 2013 een Budget-Impactanalyse (BIA) omtrent de implementatie van het visiedocument PACU gemaakt. Deze BIA maakt de financiële consequenties op ziekenhuisniveau inzichtelijk.

Financiële consequenties: de belangrijkste conclusies uit de budget-impactanalyse

De praktijkvoering van een PACU kan voor bepaalde ziekenhuizen een aanzienlijke kostenneutraal worden ingevoerd:

- de voornaamste winst door praktijkvoering van een PACU t.o.v. een verkoeverfunctie op de  ICU wordt veroorzaakt door een vermindering verkeerde bedproblematiekl. Door het scheiden van de operatieve electieve patiëntenstroom van de spoedstroom en de IC-patiëntenstroom, zijn er meer bedden beschikbaar voor vitaal bedreigde patiënten op de verpleegafdelingen. Hierdoor worden complicaties cq kosten voorkomen  door optimalere inzet van de vrijgekomen IC-capaciteit;

- voor het realiseren van een kostenneutraliteit door het invoeren van een PACU is een minimaal patiëntvolume noodzakelijk. Hierdoor lijkt invoering van een PACU vooral relevant voor grotere ziekenhuizen. In ziekenhuizen waar cardio-thoracale chirurgie en neurochirurgie wordt uitgevoerd zijn relatief grote kostenbesparingen door de invoering van een PACU te verwachten.

- Een bijkomende kostenbesparing kan worden gerealiseerd op de verpleegafdelingen. Door inrichting van een PACU kan de verpleegkundige staf s’avonds en s’nachts op het huidige minimum gehandhaafd blijven.

- het annuleren van geplande operaties vanwege een tekort aan IC-bedden komt in de onderzochte cases vrijwel niet (meer) voor.

Een businessmodel voor uw ziekenhuis

Ter ondersteuning voor vakgroepen en ziekenhuisbesturen die overwegen een PACU te introduceren is naast de BIA een rekenmodel[1] ontwikkeld, waarmee u op eenvoudige wijze voor uw eigen ziekenhuis een PACU-businessmodel op kunt stellen. Hiermee kunt u inzichtelijk maken wat de introductie van een PACU in uw eigen setting betekent.

Rapportage BIA

Bijlage 1 Rapportage BIA 

  

[1] Het rekenmodel is een benadering van de werkelijkheid. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient rekening te worden gehouden met settingspecifieke factoren (bijvoorbeeld aanwezigheid van een MC) en het feit dat het soms lastig is vooraf aan de ingreep in te schatten of een patiënt na de operatie op de IC of PACU wordt geplaatst. Voor juiste toepassing van het rekenmodel is kennisneming van de gebruikte methodiek zoals beschreven in het rapport noodzakelijk.

 

Downloads